Lyhyt esittely?

Psykoterapiapalvelut

Sosiaalipalvelut

 • Neuvonpidon suunnitelmaa voidaan käyttää lastensuojelulain edellyttämänä asiakassuunnitelmana.
 • Sosiaalityöntekijän käyttämä työpanos asiakasperheen parissa vähenee, kun kunnan sosiaalityöntekijä voi vetäytyä monesta roolista luovuttaessaan valmisteluun, organisointiin, tiedonantoon ja selvitykseen liittyviä työtehtäviä Eedan koollekutsujalle.
 • Menetelmän avulla lisätään yhteistyötä ja ymmärrystä asiakasperheiden kanssa ja voimaannutetaan läheisverkostoa osallistumaan lasta koskevaan asiaan.
 • Läheisneuvonpito on kustannustehokas menetelmä, ja sen avulla voidaan välttää toimimattomat avohuollon tukitoimet, huostaanotto tai kiireellinen sijoitus.

 • tukee lasten [vai lapsen?] vastuusosiaalityöntekijän tekemää työtä
 • edistää asiakassuunnitelmaa
 • arviointijakson aikana asiakasta ja hänen perhettään kuntoutetaan. Terapeuttinen ja hoidollinen näkökulma[?]
 • Tukimuoto pystytään aloittamaan joustavasti ja nopeasti, työntekijät tekevät töitä myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, jolloin aikataulujen yhteensovittaminen on helpompaa asiakkaiden kanssa.
 • Sosiaalityöntekijät arvioivat perheen kokonaistilanteen puolueettomasti
 • Tehty selvitystyö on laadultaan hyvää ja moniammatillisesti tuotettua

 • huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta
 • huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa
 • huoltajat eivät kykene riittävästi erottamaan toisistaan omia ja lasten tarpeita
 • huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä riitaisa tilanne
 • lapsi jää äkillisesti vaille huoltajaa

Edunvalvojan tehtävänä on vahvistaa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista sekä lapsen oman puhevallan käyttöä lasta koskevassa asiassa. Edunvalvoja luo lapseen luottamuksellisen suhteen tapaamalla ja keskustelemalla säännöllisesti hänen kanssaan. Edunvalvoja osallistuu lasta koskeviin neuvotteluihin ja häntä kuullaan asianosallisena erilaisissa lastensuojelupäätöksissä.

Hyvinvointipalvelut